Publicatiedatum: 11 May 2022

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij DefenseMonkees kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en te versturen.

b. Door inschrijving verklaart het Lid de algemene voorwaarden en de huisregels van DefenseMonkees te accepteren.

c. Indien het Lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het Lid verdere toegang te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 2: Lidmaatschappen

a. Lidmaatschap “Essentials 2022” betreft vier DefenseMonkees trainingen per maand, te volgen op alle DefenseMonkees locaties en is op basis van een jaar abonnement. Na deze 12 maanden is het abonnement per kalendermaand opzegbaar. De kosten van dit abonnement bedragen €45,00 per maand. Het volgen van extra lessen is mogelijk tegen betaling van €15,00 per les bovenop de abonnementsprijs.

b. Lidmaatschap “Basic 2022” betreft onbeperkte DefenseMonkees trainingen per maand, te volgen op alle DefenseMonkees locaties en is na drie maanden maandelijks opzegbaar. De kosten van dit abonnement bedragen €79,00 per maand.

c. Lidmaatschap “Ultimate 2022” betreft onbeperkte DefenseMonkees trainingen per maand, te volgen op alle DefenseMonkees locaties en is op basis van een jaar abonnement. Na deze 12 maanden is het abonnement per kalendermaand opzegbaar. De kosten van dit abonnement bedragen €55,00 per maand.

d. Lidmaatschap “K1” betreft een onbeperkt aantal trainingen, te volgen door kinderen van 10 t/m 17 jaar en is op basis van een jaar abonnement. De kosten van dit abonnement bedragen €36,00 per maand.

e. Lidmaatschap “K2” betreft een onbeperkt aantal trainingen, te volgen door kinderen van 10 t/m 17 jaar en is maandelijks opzegbaar. De kosten van dit abonnement bedragen €49,00 per maand.

Artikel 3: Abonnementsduur en beëindiging

a. Abonnementen van DefenseMonkees worden aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode, na de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij het abonnement via het opzegformulier, te vinden op https://defensemonkees.nl/Home/Members of https://defensemonkees.nl/Home/TerminateMembership, is opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Ingegane abonnementen kunnen binnen de vooraf overeengekomen periode niet worden beëindigd. Alleen lidmaatschap Basic 2022 en K2 zijn maandelijks opzegbaar. Indien het abonnement niet start op de eerste van de maand, dan start de vaste contractperiode vanaf de eerste van de volgende maand.

b. Geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op.

c. In geval van minderjarigen berust de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers. Het lidmaatschap van minderjarigen die meedoen aan de volwassen reguliere lessen kan vroegtijdig door DefenseMonkees worden beëindigd wegens bepaalde redenen ter exclusieve beoordeling van DefenseMonkees. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Derhalve geeft DefenseMonkees de datum aan wanneer de maand opzegtermijn zal ingaan.

d. Indien het Lid bij DefenseMonkees een betalingsachterstand heeft is opzegging niet mogelijk. Het Lid moet aan alle betalingen voldoen alvorens op te zeggen.

Artikel 4: Wijziging van het lidmaatschap

a. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement.

b. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 12 maanden contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.

c. Een aanvullend abonnement kan worden opgezegd via het opzegformulier, te vinden op https://defensemonkees.nl/Home/Members.

d. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per de datum waarop het abonnement loopt, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Artikel 5: Voortijdige beëindiging

a. Voortijdige beëindiging is alleen mogelijk in geval van uitzonderlijke omstandigheden als zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessures op vertoon van een medische verklaring inhoudend een rustperiode van ten minste drie maanden.

b. Voortijdige beëindigingen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gaan op z’n vroegst in op de datum van indienen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Locaties, openingstijden, vakanties, feestdagen en annulering

a. DefenseMonkees bepaalt per vestiging de openingstijden gedurende welke kan worden gebruik gemaakt van de overeenkomst.

b. DefenseMonkees behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

c. DefenseMonkees is gerechtigd om op algemeen erkende vakanties en feestdagen gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

d. DefenseMonkees behoudt zich het recht om de trainingslocatie te wijzigen.

e. Bij minder dan twee aanmeldingen voor de les behoudt DefenseMonkees zich het recht voor de les te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van een sport kan risico’s met zich meebrengen. Ieder Lid is individueel aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. DefenseMonkees aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.

b. Indien een blessure veroorzaakt wordt tijdens een DefenseMonkees training door een medestudent, rust op de veroorzaker de verplichting de geblesseerde naar het ziekenhuis te begeleiden.

c. Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het Lid. Restitutie van kleding of materiaal wordt niet verleend.

d. Het Lid zal DefenseMonkees vrijwaren voor aanspraken van derde(n) ter zake.

e. DefenseMonkees aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8: Member Card

a. De DefenseMonkees Member Card blijft te allen tijde eigendom van DefenseMonkees.

b. Het is niet toegestaan om de Member Card over te dragen aan derde(n).

c. Bij verlies of diefstal of anderszins zoekraken van de DefenseMonkees Member Card dient het Lid dit te melden aan DefenseMonkees, waarna de DefenseMonkees Member Card wordt geblokkeerd voor toegang tot de trainingen. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht.

d. Na verlies of diefstal kan een DefenseMonkees Member Card op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de DefenseMonkees Member Card, wordt hiervoor middels een factuur een vervangingsbijdrage van €15,00 in rekening gebracht.

Artikel 9: Foto- en video opnames

a. Het maken van foto’s van leden door leden van DefenseMonkees is geoorloofd. Het is verboden voor derde(n) om foto’s te maken op locatie. Het is verboden om foto’s van de instructeur te maken.

b. Het maken van video opnames tijdens de lessen is ten aller tijden verboden.

Artikel 10: Social media

a. Je bent een ambassadeur van DefenseMonkees. Dit geldt zowel tijdens de training en in privétijd. Wees je ervan bewust dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je online zet en deelt met anderen. Houd er in je communicatie rekening mee dat je namens DefenseMonkees communiceert en de buitenwereld jouw mening ervaart als die van DefenseMonkees! Uiteraard mag je geen berichten plaatsen die DefenseMonkees zou kunnen schaden.

Artikel 11: Betalen, storneren en terugboeken

a. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan minstens één maand voor het verstrijken van de overeengekomen incasso termijnen. De opzegtermijn loopt parallel aan de inschrijvingsperiode. Het Lid mag gedurende deze laatste maand deelnemen aan de cursus.

b. De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient vooruit te worden betaald en uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Restitutie van de contributie wordt niet verleend.

c. Derhalve geeft DefenseMonkees de datum aan wanneer de maand opzegtermijn zal ingaan.

Artikel 12: Automatische incasso

a. Betaling van de lidmaatschappen “Essentials”, “Basic”, “Ultimate”, “K1” en “K2” dient per maand vooruit te geschieden via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd.

b. Indien het Lid kiest voor abonnement “Basic” of “K2” en daarmee voor een maandelijks opzegbare overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze overeenkomst vastgestelde tarieven.

c. De automatische incasso door DefenseMonkees kan binnen 56 dagen geannuleerd worden. In geval van stornering of terugboeking die ten onrechte is gedaan, brengen wij €10,- administratiekosten in rekening.

d. In geval van storneren dient u binnen 8 dagen na factuurdatum alsnog de betaling te voldoen. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan ontvangt u een eerste herinnering en dient u binnen 7 dagen de betaling alsnog te voldoen. Indien geen contact met het Lid opgenomen kan worden en er niet aan de betalingsverplichting is voldaan ontvangt u een aanmaning waarbij de Wet incassokosten van kracht is. Bovenop het verschuldigde bedrag wordt een bedrag van minimaal €40 en maximaal €150 exclusief btw opgeteld. Indien niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen aan de betalingsverplichting is voldaan draagt DefenseMonkees facturen en brieven over aan DAS-incasso.

e. Bij niet betaling gaat de vordering naar een deurwaardersbureau. Alle kosten zijn voor rekening van het betreffende Lid.

f. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van DefenseMonkees om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De pas/lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

g. Het Lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Bij een achterstand van een kwartaal of meer is het bedrag over de tijdsduur van het lidmaatschap direct invorderbaar.